Podmienky ochrany osobných údajov

Článok I.


Úvodné ustanovenia


Prevádzkovateľ:
Andrej Siváček Audio Tuning
Športová 611/10
900 23 Viničné
IČO: 40547248
Registrácia: Okresný úrad Pezinok, číslo živnostenského registra : 107-15683


Kontaktné údaje prevádzkovateľa :
Sídlo prevádzkovateľa: Športová 611/10
Prevádzka: Nám. Padlých hrdinov 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Mobil: 0903 373 526
e-mail: audiotuning@audiotuning.sk

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

 

Článok II.


Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Účel spracúvania OÚPrávny základ na spracovanie
článok 6 ods. 1 GDPR
zákony v znení neskorších predpisov
Kategórie dotknutých osôbKategória OÚDoba uchovávania OÚKategória príjemcov OÚ
vystavenie daňového dokladučlánok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
zákaznícibežné osobné údajepodľa zákona uvedeného v právnom základe účtovnícka spoločnosť, pošta, kuriér
zmluvné a predzmluvné vzťahyčlánok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy
zákaznícibežné osobné údajelehota uvedená v zmluveúčtovnícka spoločnosť, pošta, kuriér
reklamáciečlánok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
zákaznícibežné osobné údajepodľa zákona uvedeného v právnom základeúčtovnícka spoločnosť, pošta, kuriér
zasielanie marketingových materiálovčlánok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
zákaznícibežné osobné údajePočas doby zasielania materiálovmailchimp
identifikácia užívateľa webstránkyčlánok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
návštevníci webstránkybežné osobné údajepočas trvania registrácieGoogle, Facebook
prihlásenie sa užívateľa do online služiebčlánok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
návštevníci webstránkybežné osobné údajepočas trvania registráciežiadni príjemcovia

 

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky, vybavenie prípadnej možnej reklamácie.

 

Článok III.


Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte:

Kontaktné údaje:
Sídlo prevádzkovateľa:
e-mail: audiotuning@audiotuning.sk
mobil: 0903 373 526
majiteľ: Andrej Siváček


Podmienky ochrany osobných údajov sú spracované v súlade s článkom 13 GDPR.

 Vo Viničnom 25. 05. 2018.